Kontrola nemocných: Zákon

Kontrola nemocnych

Změna zákona se bezprostředně dotýká všech firem v ČR, tedy i té Vaší. V současné době, kdy je každá firma zatěžována mnoha administrativními a jinými povinnostmi je pro ni výhodný outsourcing činností, které přímo nesouvisí s předmětem její činnosti.

Přenechejte proto svou novou starost odborníkům, kteří se na kontrolu Vašich nemocných zaměstnanců specializují! S námi budete mít o Vašich "nemocných" zaměstnancích přehled a už jen psychologický efekt toho, že jsou kontrolováni Vám pomůže ušetřit náklady nejen na jejich nemocenskou, ale je vysoce pravděpodobné, že ve Vaší firmě celková nemocnost poklesne a tím se zvýší jak produktivita zaměstnanců, tak i celé firmy!

Počínaje 1. lednem 2009 došlo k nahrazení dosud platného zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců novým zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (ve znění pozdějších předpisů), který spolu s novelizovaným zákonem č. 262/2006 Sb., (zákoník práce) mění povinnosti dočasně práce neschopného pojištěnce a způsob kontroly zaměstnanců, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými takto:

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Díl 1: Základní pojmy
§ 56 Režim dočasně práce neschopného pojištěnce a místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti

(2) Režim dočasně práce neschopného pojištěnce zahrnuje
a) stanovení léčebného režimu podle zvláštního právního předpisu37),
b) povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek; místem pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce je místo, které pojištěnec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které změnil pobyt v souladu s odstavcem 3,
c) povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje,
d) povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 3 věty první a třetí, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tuto změnu nevylučuje,
e) provádění pracovní rehabilitace, pokud ji zabezpečuje úřad práce.

Díl 5: Povinnosti a oprávnění zaměstnavatele
§ 65

(2) Zaměstnavatel je oprávněn
a) dát příslušnému orgánu nemocenského pojištění podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné pracovní neschopnosti a ke kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jde-li o jeho zaměstnance,
b) požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a o rozsahu a době povolených vycházek,
c) provést kontrolu, zda zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě náleží-li pojištěnci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)], též v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem, dodržuje povinnosti stanovené v § 56 odst. 2 písm. b).

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Díl 1: Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
§ 192
(5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout.

(6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem66) zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti67) a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.

Přenechejte proto svou novou starost odborníkům, kteří se na kontrolu Vašich nemocných zaměstnanců specializují! S námi budete mít o Vašich "nemocných" zaměstnancích přehled a už jen psychologický efekt toho, že jsou kontrolováni, Vám pomůže ušetřit náklady nejen na jejich nemocenskou, ale je vysoce pravděpodobné, že ve Vaší firmě celková nemocnost poklesne a tím se zvýší jak produktivita zaměstnanců, tak i celé firmy!